به نظر می رسد تعداد این آپارتمان ها نسبت به ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است. گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


لیست آپارتمان‌های سبز پایتخت