حال برخی تحلیل گران بر این باورند که رشد اقتصادی عربستان دیگر فقط متکی به نفت نیست. گزارش اکوایران را در لینک زیر بخوانید:
 


رکورد زنی رشد اقتصادی در عربستان / سریعترین رشد در میان کشورهای G20