گزارش اکوایران در این باره و همچنین قیمت احتمالی آن در بازار روسیه را در لینک زیر بخوانید:


قیمت تارا و شاهین در سرزمین تزار