ایده ساخت این شهرک از کجا آمده است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و چرا این نام برایش برگزیده شده است؟ سوگل دانائی گزارش می‌دهد.