این موضوع واکنش جدی‌تر مقامات فدرال رزرو در مقابله با تورم را در پی داشت. با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی آثار این اتفاق پرداخته‌ایم.