در ابتدای سلطنت ملکه الیزابت دوم تعدادی از کشورهای مشترک‌المنافع اقدام به خروج از نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری کردند. آیا اکنون هم همین اتفاق تکرار می‌شود؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.