علی رضاپور، کارشناس بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز در زمینه احتمالات افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو توضیح می‌دهد.