علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز سیاست افزایش ۰.۷۵ درصدی افزایش نرخ بهره را مورد بررسی قرار داده‌است.