اما با تعطیلی دولت آمریکا یا حتی خبر احتمالی تعطیلی آن چه بازارهایی آرایش صعودی به خود می‌گیرند؟

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز به این سوال پاسخ می‌دهد.