برنامه متراژ

چرا قیمت مسکن دوباره رشد کرد؟

میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ماه گذشته کمتر از ۲ درصد به صورت ماهانه افزایش پیدا کرد.

 تاکید می شود «قیمت میانگین شهر»! چرا که در برخی مناطق (بیش از ۵ منطقه)،‌ سطح قیمت‌ها در فاصله آذر تا دی کاهش پیدا کرد. اما این افزایش دوباره براساس چه پارامترهایی اتفاق افتاده است؟ این پرسش از آنجا مطرح است که گروهی در بازار ملک که اسم آنها را می‌توان حباب ساز گذاشت به دنبال القای «پایان کاهش قیمت‌ها» هستند. در این قسمت از برنامه متراژ البته بخش ویژه‌ای برای اجاره نشین‌ها در نظر گرفته شده که به تغییرات اجاره بها در قراردادها پرداخته شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد