برنامه متراژ

دو راهی «یک میلیون مسکن»

ابزار اصلی برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال چیست و چگونه قرار است تامین شود ؟

دولت برای احداث این حجم خانه، بر روی تسهیلات بانک‌ها حساب ویژه باز کرده است اما ظاهراً اعتبار بانک‌ها یک چهار رقمی است که برای این طرح مورد نیاز است.

فرید قدیری از دوراهی تامین مالی برای ساخت یک میلیون مسکن دولتی در سال می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد