فخرالدین زاوه کارشناس مسکن اثر افزایش سقف تسهیلات مسکن بر قیمت را در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داده است.

 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیرا از تایید افزایش سقف وام مسکن زوجین از محل خرید اوراق تسه، از ۴۰۰ میلیون تومان فعلی به ۷۰۰ میلیون تومان خبر داده است که البته این تسهیلات باید برای اجرایی شدن به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.