بررسی بازار مسکن به تفکیک هر منطقه در تهران، نتایج مهم و قابل توجهی دارد. در این برنامه متراژ، وضعیت قیمتی مناطق ۲۲گانه شهر تهران از فروردین سال گذشته تا کنون را مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

در این بررسی‌ها مشخص شد که در ۱۴ ماه گذشته، قیمت مسکن در کدام ماه، در بیشتر مناطق تهران کاهشی یا افزایشی بوده است. نتایج نشان می‌دهد دو منطقه تهران در ۱۱ ماه از ۱۴ ماه گذشته رشد قیمت را تجربه کردند.

متوسط قیمت مسکن در یکی از مناطق شهر تهران، در ۷ ماه کاهش قیمت و در ۷ ماه نیز افزایش قیمت داشته است. همچنین در دو ماه، متوسط قیمت مسکن در ۲۰ منطقه از ۲۲ منطقه افزایش داشته است.

دو منطقه در پایتخت نیز از آذرماه، بدون وقفه افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. همچنین دو منطقه دیگر هم از زمستان ۱۴۰۰ در بیشتر ماه‌ها، تورم منفی مسکن را داشتند؛ به عبارتی ظاهرا ترمز قیمتی در این مناطق کشیده شده است.

اما پایتخت، در اردیبهشت امسال شرایط متفاوتی را نسبت به اردیبهشت سال گذشته تجربه کرد.