ویدئو های مرتبط

ترن‌هوایی بورس

بازار سهام امروز در رنج های مثبت و منفی بازی می کند...

 

سهم های بسیاری در همین چند ساعت در مسیری های مثبت و منفی تغییر جهت داده اند...

با این حال به نظر میرسد که طرف عرضه بر تقاضا پیروز شده است و از شدت هیجان فروش کاسته شده است...

با این حال باید صبر کرد و ادامه بازی بازار را دید!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد