از همین رو «اکوایران» در برنامه‌ای با دعوت از «علی رضاپور» تحلیلگر بازارهای مالی، مهمترین خبرها و تصمیمات اقتصادی سال گذشته و واکنش بازارها به این رویدادها را بررسی کرده است.  

قسمت اول، به وقایع ۲ فصل ابتدایی سال ۲۰۲۱ می پردازد.