اقتصاد چین ، دستاوردها و چالشها (بخش دوم)

اقتصاد چین نزدیک به ۲۰ درصد تولیدناخالص جهانی را دارد و با رشد شتابان خود در سالهای اخیر ، حکم موتور رشد اقتصادجهانی را دارد. از شگفتیهای اقتصاد چین اینکه گذار از سوسیالیزم به سرمایه داری را درون حزب کمونیست ، حمایت و هدایت کرد. در این گذار چین توانست از یک اقتصاد بسته، متمرکز و توسعه نیافته به اقتصادی بازار محور و برخوردار از رشد مستمر و شتابان تبدیل شود. در این مسیر چین توانسته است بزرگترین پروژه فقر زدایی جهان را به اجرا درآورد و ظرف ۳۳ سال ۸۵۰ میلیون نفر را از ورطه فقر خارج کند. این مسیر چگونه طی شده است؟ آینده اقتصاد چین چگونه رقم خواهد خورد؟ دکتر فرهاد نیلی در نشست هم اندیشی و گفتگوی روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان "اقتصادچین، دستاوردها و چالشها" یافته ها و دیدگاهش را ارائه کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد