معامله گران از ترس مرگ، خودکشی نکنند!

شاخص رکوردهای خود را به صورت روزانه در هم می شکند و همین رفتار، سیل جدیدی از معامله گران را وارد بازار کرده است.

این در حالی است که بسیاری از صندوق ها، اعم از غیرقابل معامله یا قابل معامله، امکان سرمایه گذاری نداشته یا سرمایه گذاری در آنها به لحاظ قیمتی معقول نیست....

تازه واردان به بازار به چه نکاتی توجه داشته باشند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد