نمایندگان مجلس در دومین تلاش خود سعی کردند طرحی باب دل اعضای شورای نگهبان تهیه کنند اما این سوال مطرح است که طرح نمایندگان برای واردات خودرو در قبال صادرات قطعه و خودرو  تا چه حد قابلیت اجرایی شدن دارد؟