در میان بازارها، بازار سکه توانست با بازدهی یازده درصد، بیشترین بازدهی را در میان دیگر بازارها ثبت کند. باید دید با توجه به اخبار مثبتی که از مذاکرات برجام می‌آید، بازارها چه سمت و سویی خواهند رفت.