البته این امیدواری همراه با ترسی است که از دفعات پیشین به جای مانده. امروز در این برنامه چارسو از اشکان چهره‌نگار پرسیده‌ایم که آیا اکنون زمان ورود سرمایه به بورس است یا باید هنوز منتظر ماند؟ از طرف دیگر کدام گروه‌ها مستعد رشد هستند؟