قشر متوسط جامعه بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات، نقش دولت در اثرگذاری بر بازار مسکن

مالیاتها تنها برای دولت ها درآمد ایجاد می کنند و طرحهای مالیاتی به کاهش فعالیتهای سوداگرانه کمکی نخواهند کرد . کارشناسان معتقدند ، ساختارهای اداری و اجرایی موجود به گونه ای است که سوداگران به راحتی می توانند بسیاری از قوانین را دور بزنند .اما طبقه متوسط که مختصر سرمایه ای دارند و از نفوذ در قدرت و لابی کردن بی بهره اند تحت فشار مضاعف قرار می گیرند . شاخص های بنیادی نشان نمی دهد که مسکن وضعیت غیر عادی داشته باشد. دولت نقش بسیار اندکی ، زیر ٥ درصد، در عرضه و تقاضای مسکن دارد. و تنها با کمک به افزایش تولید و عرضه مسکن و کنترل تورم می تواند بر بازار تاثیرگذار باشد که این امر هم نیاز به برنامه ریزی های بلند مدت دارد.

طرحهای مالیاتی که با هدف کاهش سوداگری و اثرگذاری بر قیمتها ارایه می شوند ، مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است.   آنها می گویند، با وجودساختار های غیر تولیدی اداری و اجرایی موجود، ابزارهای مالیاتی ،  نه تنها کمکی به کاهش فعالیتهای سوداگرانه نمی کند بلکه احتمالا نتیجه عکس هم خواهد داشت.  اخذ مالیات های جدید هر چند برای دولت درآمد ایجاد می کند اما بعید است به کنترل فعالیتهای سوداگرانه کمک کند. ساختارهای اداری و اجرایی به گونه ای است که سوداگران به راحتی می توانند بسیاری از قوانین را دور بزنند .اما طبقه متوسط که مختصر سرمایه ای دارند و از نفوذ در قدرت و لابی کردن بی بهره اند،  تحت فشار قرار می گیرند . دستور آقای روحانی برای کنترل قیمت مسکن و مطرح شدن حباب مصنوعی در این بازار توسط وزیر راه و شهرسازی ، توجه به راه حلهای موجود را تقویت کرده. کارشناسان معتقدند، مطرح کردن حباب در قیمت های مسکن  ، یا به امید کاهش قیمت  است و  یا با  مقایسه قیمتهای موجود با قیمت ذاتی کالاها عنوان می شود  که البته کارشناسان چیزی به عنوان قیمت ذاتی را را قبول ندارند .  اگر منظور از طرح حباب ، کاهش قیمت مسکن است ، چنین امری با توجه به تورم حداقل 20 درصدی  بعید به نظر می رسد. با کاهش بهره بدون ریسک  ، همه دارایی های سرمایه ای دیگر ، در رقابت برای افزایش قیمت با هم کورس گذاشته اند. ضمن آنکه قیمت نهاده ها و مصالح ساختمانی در بازار هم در حال افزایش هستند  . این در حالی است که در غیاب گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری ، مسکن همچنان از جذابیت سرمایه گذاری برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ها برخوردار است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد