درک اقتصادی نمایندگان

در چای مجازی امروز درباره عملکرد نمایندگان مجلس در حوزه اقتصادی صحبت میکنیم. درک مشترک نمایندگان، چه در کمیسیون اقتصادی و یا در کلیت مجلس، از مشکلات اقتصادی کشور چقدر ضروری و با اهمیت است. نمایندگان چقدر ساختار اقتصادی کشور را می شناسند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد