بخش دوم برنامه عیدانه چای مجازی

از بارش بادمجان و شستن دستها صحبت می کنیم تا بررسی اقتصاد از منظر اقتصاددانان دنیای اقتصاد. انها معتقدند سیاستهای درست یا غلط اقتصادی، رفتاراجتماعی-اقتصادی مردم را می سازد. و یک اقتصاد خوب،اقتصادی است که حتی آدمهای منفی هم، به نفعشون باشد که کار درست را انجام بدهند. این سیاستگذاران هستند که انگیزه خلاف را ایجاد می کنند. بخش آخر برنامه عیدانه را فردا ببینید.😊🌺

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد