در این بین نرخ مشارکت هم کاهشی بود. در عین حال، آمارها از کاهش نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل حکایت دارد. اما در کنار وضعیت اشتغال و بیکاری زنان، گزارش مرکز آمار ایران از کاهش جمعیت فعال مناطق روستایی و در مقابل افزایش جمعیت فعال شهری حکایت دارد.