به گزارش اکوایران، کل جمعیت شاغل کشور در تابستان سال جاری 23 میلیون و 778 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس نسبت اشتغال در اقتصاد ایران 37.3 درصد است. به بیان ساده تر حدود 37 درصد از کسانی که در سن کار( جمعیت 15 ساله و بیشتر) قرار دارند در تابستان امسال دارای شغل بوده اند. همچنین جمعیت بیکار کشور در فصل گذشته 2 میلیون و 333 هزار نفر به ثبت رسیده، بنابراین نرخ بیکاری نیز در کشور به رقم 8.9 درصد رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یافته است. اما از سویی نیز شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در همین بازه زمانی بوده ایم، با وجود کاهش همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی نمی توان لزوما بیان کرد که وضعیت اشتغال در اقتصاد کشور بهبود یافته است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به اینکه بیشترین سهم از حجم اقتصاد ایران در اختیار بخش خدمات است، بیشترین سهم از بازار کار نیز به بخش خدمات تعلق دارد. همچنین کمترین سهم از تعداد شاغلین نیز در اختیار بخش کشاورزی است. البته در مناطق شهری و روستایی با توجه به تفاوت های محیطی و کاربردی، سهم هر بخش از بازار کار متفاوت است.

بیشترین سهم از بازار کار در مناطق شهری

نسبت اشتغال در مناطق شهری کشور از 36.1 در تابستان سال گذشته به 36.5 درصد در تابستان سال جاری رسیده، به عبارت دیگر از هر سه نفری که در شهر های کشور در سن کار قرار دارند، حدود یک نفر دارای شغل است. کل جمعیت شاغل در مناطق شهری کشور در تابستان سال جاری 17 میلیون و 961 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد بیشترین سهم به بخش خدمات تعلق دارد. 58.3 درصد از کل شاغلین شهر های کشور در بخش خدمات مشغول هستند، بر این اساس تعداد افراد شاغل شهری در بخش خدماتی حدود 10 میلیون و 469 هزار نفر است. بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته، این در حالیست سهم دو بخش اصلی دیگر در همین بازه زمانی کاهش یافته است. به طور کلی می توان گفت که چه در کل کشور و یا در مناطق روستایی و شهری سهم خدمات از بازار کار اقتصاد ایران در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافته است.

کاهش سهم صنعت و کشاورزی بر خلاف کل کشور

کل تعداد شاغلین در بخش کشاورزی در مناطق شهری کشور یک میلیون و 158 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس سهم این بخش از تعداد شاغلین کل شهری در تابستان امسال 6.4 درصد بوده است. این در حالیست که این سهم در فصل مشابه سال گذشته حدود 7.1 درصد بوده است. خسکسالی های دو سال اخیر که باعث به وجود امدن رکود بخش کشاورزی شده علت اصلی این رخداد بیان شده است. به بیان ساده تر دو سالی است که کشور با بحران کم آبی مواجه بوده و همین امر باعث شده تا در پنج فصل گذشته شاهد رشد اقتصادی منفی کشاورزی باشیم، به طبع این رکود به وضعیت اشتغال روستائیان و شاغلین این هم ضربه خواهد زد. با وجود اینکه بیشتر کسانی که در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند در روستا ها هستند، اما باز هم این بحران در وضعیت اشتغال مناطق شهری نیز دیده شده است.

تعدا شاغلین بخش صنعت مناطق شهری کشور در تابستان امسال 6 میلیون و 323 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس سهم این بخش از کل تعداد شاغلین شهر های کشور 35.2 درصد بوده است. این در حالیست که همین سهم در تابستان سال گذشته 35.4 به ثبت رسیده. در کل کشور شاهد این بوده ایم سهم بخش کشاورزی کاهش و سهم بخش خدمات افزایش یافته و سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل بی تغییر بوده است. اما در مورد مناطق شهری علاوده بر سهم بخش کشاورزی، سهم بخش صنعت هم کاهش یافته است.

600