به گزارش اکوایران بنا به داده های رسمی منتشر شده از بازار کار توسط مرکز آمار ایران؛ کل جمعیت حاضر در سن کار(15 ساله و بیشتر) کشور در سال گذشته 63 میلیون و 794 هزار نفر بوده که از این تعداد 26 میلیون نفر تمایل به کار کردن داشته اند. بر همین اساس نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته 40.9 درصد بوده که نسبت به این شاخص در سال 1400 هیچ تغییری نکرده است. بررسی ها نشان می دهد 2 میلیون و 348 هزار نفر از کسانی که در سال گذشته تمایل به شاغل شدن داشتند، نتوانسته برای خود شغلی دست و پا کنند و بیکار مانده اند. به بیان دیگر نرخ بیکاری در سال گذشته 9 درصد به ثبت رسیده که نسبت به نرخ بیکاری 9.2 درصدی سال 1400 پایین تر آمده است. جمعیت بیکار کشور در سال 1401 نسبت به سال گذشته اش حدود 25 هزار نفر پایین تر آمده است.

کل جمعیت شاغل کشور در سال گذشته 23 میلیون و 715 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال 1400 بالغ بر 268 هزار نفر بالاتر رفته است. با وجود افزایش تعداد شاغلین در سال گذشته، نرخ اشتغال در سال 1401 نسبت به سال 1400 تغییری نکرده و در همان عدد 37.2 درصد باقی مانده است. به عبارت دیگر از هر 100 ایرانی که در سن کار قرار دارد، تعداد کسانی که شغل دارد 37 نفر است.

عدم تغییر نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در سال 1401 نسبت به 1400 و همزمان کاهش نرخ بیکاری در همین برهه زمانی، حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته اش است.

اکوایران در تاریخ 9 اردیبهشت ماه امسال گزارشی را تحت عنوان «برآورد نرخ بیکاری 1401؛ مشارکت و نرخ اشتغال در مسیر نزول» منتشر کرده بود. داده های رسمی مرکز امار نشان می دهد برآورد و پیش بینی اکوایران از نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در سال گذشته کاملا دقیق بوده است.  

photo_2023-05-27_13-09-17