به گزارش اکوایران، نرخ بیکاری از 9درصد در سال 1401 به 8.1 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. همچنین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در سال گذشته با افزایش رو به رو بوده و از 40.9 درصد به 41.3 درصد رسیده است.

آمارها حاکی از آنست که نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال از 22.6 درصد در سال 1401 به 21.2 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.همچین نرخ بیکاری جمعیت 18تا35 سال کشور در سال 1402 با 1.1 درصد کاهش به 15.2 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در مناطق شهری و روستایی کاهش داشته است. نرخ بیکاری از تقسیم تعداد افراد بیکار به کل جمعیت فعال بدست می‌آید. جمعیت فعال، مجموع افراد شاغل و غیرشاغل که به دنبال کار هستند را شامل می‌شود. به دلیل ساختار متفاوت بازار کار در مناطق شهری و روستایی نرخ بیکاری در این دو منطقه با یکدیگر اختلاف دارد.

وضعیت بازار کار در مسیر بهبود

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال 1402 با 0.9واحد درصد کاهش به 8.1 درصد رسیده است. همچنین نرخ مشارکت نیز با 1.4 واحد درصد افزایش به 41.3 درصد رسیده است.

به عبارت دیگر نه تنها افراد تازه وارد به بازار کار صاحب شغل شده‌ بلکه تعداد زیادی از جمعیت بیکار در سال 1401 نیز مشغول به فعالیت شده‌اند. افزایش نرخ مشارکت همزمان با کاهش نرخ بیکاری بر اساس مبانی اقتصاد کلان به معنی بهبود نسبی در بازار کار است.

030409

نرخ بیکاری جوانان شهری و روستایی در مسیر نزولی

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان شهری 15 تا 24سال از 24.5 درصد در سال 1401 به 22.7 درصد در سال 1402 تقلیل یافته است. نرخ بیکاری جوانان این بازه سنی در مناطق روستایی از 17.7 درصد در سال 1401 به 17.1 درصد در سال گذشته رسیده است.

نرخ بیکاری جوانان شهری در گروه سنی 18تا35 سال از 17.3 درصد در سال 1401 به 16.1 درصد در سال گذشته رسیده است. نرخ بیکاری این گروه سنی در مناطق روستایی در سال گذشته با کاهش 0.9 واحد درصدی به 11.9 درصد رسیده است.

به طورکلی نرخ بیکاری جوانان در نقاط شهری و روستایی در سال گذشته بهبود پیدا کرده، این در حالیست که همچنان نرخ بیکاری جوانان شهری بالاتر از بیکاری جوانان روستایی است. این امر به ماهیت متفاوت بازار کار در مناطق شهری و روستایی بازمیگردد.

جوانان، عمده‌ترین جمعیت بیکار در کشور

آمارها گویای آنست که نرخ بیکاری گروه جوانان بشدت بالاتر از نرخ کشوری است. به طوری که نرخ بیکاری جوانان 18تا 35سال 15.2 درصد و نرخ بیکاری 15 تا 24سال 21.2 درصد است. درحالی که این نرخ در کل کشور 8.1 درصد محاسبه شده است. هرچه به گروه های سنی پایین تر نزدیک میشویم، شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم.