پدیده اول این بازار، سهم اجاره از درآمد است. مطبوعات امروز از پدیده ای صحبت کرده اند که ظاهرا برآمده از مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره و سخت شدن تخلیه واحدهای استیجاری از سوی مستاجران است.

 به نوشته برخی روزنامه ها افرادی با تبلیغ تخلیه مستاجر به صاحبخانه پیشنهاد می دهند از انها برای دور زدن این مصوبه استفاده کنند.

 

بعد از بررسی پدیده‌های عجیب در بازار اجاره مسکن در کیوسک صبحگاهی به سراغ جزییات طرح نهایی رتبه بندی معلمان، گشت ارشاد مدیران دولتی و سوژه ساختمان فروشی شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارمندانش رفتیم.