بر اساس آمار، رشد نرخ بیکاری به دلیل افزایش نرخ مشاکت در این کشور است.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از تصمیمات فدرال رزروبرای کنترل تورم با ضربه به بازار اشتغال میگوید.