تبعات حذف ارز دولتی تایر

ارز 4 هزار و 200 تومانی انواع تایر حذف شد. وارد کنندگان ازین پس ، تایر را با ارز نیمایی وارد خواهند کرد. این اقدام اثرات متفاوتی بر تولید و تجارت تایر دارد. درصورتی که ارز دولتی حذف نمیشد ممکن‌ بود قاچاق معکوس در این محصول رخ دهد.

آخرین تصمیم دولت درباره صنعت تایر به حذف ارز4هزارو200  تومانی این صنعت منجرشد.قراراست واردات تایرهای صنعتی ،راهسازی وباربری با استفاده از ارزنیمایی انجام شود.

سیاستگذاریهای مختلف دولت بربخش تولیدو صادرات و واردات صنعت تایراثرات متفاوتی می‌گذارد.

باتوجه به اختلاف نرخ ارز در ایران وکشورهای همسایه درصورتیکه تخصیص ارزدولتی به این محصول ادامه پیدامی‌کردممکن بود قاچاق معکوس رخ دهدکه سودحاصل ازآن به جیب تولیدکنندگان واریز نمی‌شد. 

سالانه در کشور 370 تا400 هزارتن تایرمصرف می‌شودکه 70 درصدآن از تولیدداخل و 30درصداز واردات تامین می‌ شود.

درسال 97و98حدودا 500میلیون یورو ارز برای واردات تایر تخصیص داده شد که با آن مبلغ تایرهای بابربی واوتوبوسی واردشد.

واردکنندگان اذعان می کنند که رانت ارزنیمایی بسیارکمتر ازارز4هزارو200تومانی است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد