مبنای جدید کنترل اجاره بهای مسکن! / دو متهم گرانی ملک از نگاه دولت

نسخه جدیدی برای مدیریت بازار مسکن به ویژه اجاره بها ارائه شده؛ نسخه ای که قرار است در چارچوب آن دولت قیمت مبنا برای اجاره بها در نظر بگیرد.

 

هر چند تجربیات جهانی اثبات کرده که هیچ دولتی از قدرت کنترل قیمت ها برخوردار نیست با این حال متقاضیان واقعی بازار مسکن منتظر خروجی سیاست های دولت برای مدیریتی این بازار هستند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد