دولت روحانی و تناقض در تامین کسری بودجه!

سال 99 بی اغراق سخت تری سال دوران ریاست روحانی است. اما با این حال سیاست های دولت در مدیریت ذخایر ارزی و نیز بهره گیری از پتانسیل بازار سرمایه در تامین مالی و جبران کسری بودجه، این سوال را ایجاد میکند که فرماندهی اقتصادی دولت با کدام استراتژی در حال حرکت است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد