انتظارات تورمی و نرخ بهره اوراق

رفروش اوراق جدید با نرخ بهره در حدود ۲۰ درصد، آن هم در شرایطی که نرخ بهره تا چندی پیش زیر ۱۵ درصد بود نشان میدهد که بازدهی سایر بازارها نظیر بورس، مسکن، سکه و خودرو تا حد بسیاری از جذابیت بازار بدهی کاسته است. اقدامات اخیر بانک مرکزی نظیر افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یا فروش اوراق با نرخ بالاتر از جمله اقدامات برای کنترل نقدینگی محسوب میشود.... اما آیا تا زمانی که موتور تولید نقدینگی روی اعداد ترسناکی همچون رشد ۴۰ درصدی تنظیم شده، سیاست هایی از این دست اثرگذار خواهد بود؟ آیا سیاستگذار دچار توهم کنترل و هدایت نقدینگی شده؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد