خودروسازان دیگر اجازه افزایش قیمت ندارند، به یک شرط

فرمول جدید با رویکرد افزایش تولید خودروسازان تعیین شد

چه خودروهایی مشمول فرمول جدید قیمت ‌گذاری می‌شوند؟

قیمت ‌های جدید از چه زمانی اعمال می ‌شود؟