ایده‌های مهم هایک| قسمت چهارم| قانون؛ حاصل نظم خودجوش

هایک بین قواعدی که به طور آگاهانه توسط مقامات دولتی طراحی و بر جامعه تحمیل می‌شوند، و قواعدی که بدون طراحی و از درون تعاملات اجتماعی مردم در طی زمان ظاهر می‌گشت، تفاوت قائل بود. او قواعد تحمیلی توسط دولت را «قانون‌گذاری» می‌نامید و آن‌ها را متفاوت از قواعد ظاهر شده می‌دانست که او «قانون» می‌نامید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد