تعاملات با خانواده و دوستان و تعاملات با دنیای خارج. استفاده از قواعد حاکم بر خانواده در جامعه و برعکس، منجر به اختلال و تحمیل هزینه به هر دو می‌شود.