آمریکا گام اول را برمی‌دارد؟

شمارش معکوس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی و محدودیت بازرسان آژانس برای نظارت تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد.

آمریکا و کشورهای اروپایی فقط سه روز دیگر برای لغو تحریم‌های ایران فرصت دارند. 

در ۳ روز آینده آمریکا گام اول را بر می‌دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد