خبر خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

پس از اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از سال گذشته کلید خورد، اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض و عدم اجرایی قانون همسان سازی به اوج خود رسید

پشت پرده اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؟

تجمعات اخیر بازنشستگان تامین اجتماعی؛ اعتراضاتی که فقط در تهران نبود...

علت اعتراض: متناسب سازی حقوق

تجمعات، از آنجایی تشدید که در سال گذشته متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، اما بازشستگان تامین اجتماعی که البته بیشترین گروه بازنشستگان را تشکیل می دهند، در مقاطع مختلف دست به اعتراض زدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی طی سه ماه گذشته بارها به عدم اجرای همسان سازی حقوق خود دست به اعتراض زدند و خواستار افزایش حقوق بازنشستگی خود شدند

پیگیری های اکو ایران از عدم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم اجرای تعهد دولت حکایت دارد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران، معتقد است نه تنها اعتبارات همسان سازی از محل پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۸ هزار میلیارد تومان کمتر از تعهد دولت است، بلکه طبق قانون سازمان تامین اجتماعی اجازه دارد فقط ۳۰ درصد این اعتبارات یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی اختصاص دهد:

اما خبر خوب اینکه، قرار است مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه اجرایی شود..

با این حال رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهر تهران، مبنای اعمال همسان سازی را حقوق اسفند ۹۹ عنوان می کند و از فرمول محاسبه همسان سازی حقوق هم رونمایی کرد:

با این اظهارات بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید از اردیبهشت ماه منتظر اعمال همسان سازی باشند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد