اولویت اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری چه درک و تعریفی از وضعیت فعلی اقتصادی دارند و اولویت آنها برای مهمترین مطالبه جامعه چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد