راه حل اورژانسی قطعی برق

تابستان امسال ایران دچار قطعی برق گسترده شد. با تداوم وضع موجود برای حل این مشکل در کوتاه مدت چه باید کرد؟

محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد