جیب ما و دولت روحانی

در گزارش اخیر بانک مرکزی به بررسی آمار اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۹۹ پرداخته ارقام و جداول زیادی وجود دارد؛ اما در آن لابلا برخی اعداد شاید جالب توجه تر باشند.

در بخش حساب های ملی، جدولی است بر اساس قیمت های ثابت سال ۹۰ که اگر در آن به درآمدهای ملی رجوع کنیم، با احتساب رشد جمعیت از سال ۹۶ تاکنون، مشاهده میکنیم که سرانه درآمد افراد در دولت دوم حسن روحانی حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است!

به تعبیری حدود یک هفتم جیبمان آب رفته

تحریم؟ کرونا؟ یا سیاستگذاری غلط اقتصادی و مدیریت اشتباه؟

چرا دولت دوم حسن روحانی عملکرد قابل قبولی نداشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد