طبق آمارهای رسمی هزینه خوراک در مناطق روستایی با اختلاف بیش از مناطق شهری است.  او سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی و شهری را هم اعلام کرد.