اما برای برخی این سوال مطرح است که آیا رویه‌ای که سیف و عراقچی طی کردند، متفاوت از رویه دیگر روسای بانک مرکزی بوده است؟ آیا دستورالعمل حقوقی تعریف شده‌ای برای خطاهای سیاستگذاری وجود دارد؟ به این مناسبت، اکوایران مصاحبه با مرتضی ناجی، وکیل دادگستری را بازنشر می‌کند.