اکوایران در یک سلسله گفتگو، بزرگترین حسرت قرن گذشته و مهمترین آرزوها و دغدغه های قرن فعلی را جویا شده است. 

این برنامه بر اساس ۵ سوال اساسی شکل گرفته است.

بزرگترین حسرت قرن گذشته چه بود؟ 

بزرگترین اشتباهی قرن گذشته مرتکب شدیم چه بود؟ 

در قرن جدید شمسی جای چه تخصصی خالیست؟

بهترین آرزوی قرن جدید چه باید باشد؟

بزرگترین دغدغه برای قرن جدید برای ایران و جهان چیست؟ 

در این قسمت «عباس آخوندی» صاحب نظر اقتصاد سیاسی و تکنوکرات به پرسش ها پاسخ می دهد.