بنا بر اعلام رسانه‌های ژاپن، ضارب یک مأمور دفاعی سابق این کشور بوده است.

آبه طولانی ترین دوره نخست وزیری را در ژاپن داشته، میراث او در این سال ها برای سرزمین آفتاب چه بوده است؟ رهام جابری گزارش می دهد.