در عین حال، روایت دیگری هم از به روز رسانی اطلاعات خانوار در سال ۹۸ و دولت روحانی وجود دارد. 

با این حال، زاهدی وفا با این ادعا نه تنها دولت قبل، که حتی عضو سابق کابینه رییسی را زیر سوال برده است.