در فشار و تحریم‌های موجود چه اقدامی از سمت مدیران می‌توانست به بهبود شرایط کمک کند؟