نابرابری؛ آنچه حس می‌کنید یا آنچه وجود دارد؟

تفاوت نابرابری با حس نابرابری چیست؟ آیا آن‌گونه که گفته می‌شود، نابرابری وجود دارد؟

 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد