چشم انداز اقتصادی ۹۹ (بخش اول)

دولت چگونه می تواند با کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ مقابله کند؟ چه متغییر هایی بر اقتصاد امسال تاثیر میگذارد؟ "اکو ایران" در گفت و گو با دکتر ایمانی راد و دکتر صفاری روند اقتصاد ۹۹ را بررسی کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد