آخرین اخبار بسط نقدینگی در بازار باز

برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.
رفتار بانک مرکزی در بازار باز عوض شده است. در حالی که دراین بازار خالص عملکرد بانک مرکزی منفی بوده اکنون این متغیر مثبت شده است. به این معنا که این نهاد دارد خرج در رفته تزریق مثبت را در بانک ها صورت می دهد. آیا این رفتار ادامه خواهد داشت؟
در آخرین هفته بهار، سه اتفاق مهم در بازار باز افتاد که نشان از مثلث انقباضی بسط نقدینگی در بازار داشته است. در مهم ترین آن ها تزریق نقدینگی در بازار باز به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسیده و نرخ سود آن در بالاترین میزان این مقطع قرار گرفته است.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم 20.36 درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.
بانک مرکزی در هفته پایانی فروردین 1401 بسط 93 هزار و 900 میلیارد تومان را در بانک مرکزی بسط داد. این پنجمین هفته ای است که بانک مرکزی بسط بیش از 90 همتی را در این بازار به ثبت رسانده است در حالی که تاریخ سررسید و نرخ سود در این بازار در کمترین میزان خود در تاریخ برگزاری این بازار قرار داشته است.
بسط نقدینگی در بازار باز روندی صعودی داشته و برای چهارمین هفته متوالی بیش از 90 همت ثبت شده است. با این حال خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار برای دومین هفته متوالی در سال جاری انقباضی بوده است.
نرخ بهره در هفته های اخیر روندی نوسانی داشته و پس از سه هفته به مرز 20.3 درصد برگشت. این در حالی است که بانک مرکزی در این مدت با بسط هفته ای بیش از 90 همت سعی در کاهش نرخ سود داشته که گویی این نرخ تغییری نداشته است.
درهفته نخست سال 1401 بانک مرکزی با 98 درصد اوراق ارسالی بانک ها موافقت کرده و 94 هزار میلیارد تومان پول در نهادهای مالی تزریق کرد. این سومین هفته ایست که حجم تزریق نقدینگی در بازار باز فراتر از مرز 90 هزار میلیارد تومان ثبت می شود.
بسط پولی بانک مرکزی در بازار های مالی برای دومین هفته متوالی در میانه اسفند ماه 1400 از مرز 90 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این درحالی است که نرخ سود موزون در این بازارها در کمترین سطح خود یعنی معادل با 19.02 درصد به ثبت رسیده است.
در هفته سوم اسفند ماه در شرایطی که اعتبارات قاعده مند افتی قابل ملاحظه داشت عملیات بازار باز از مرز 90 هزار میلیارد تومان عبور کرده و رکورد دو ساله خود را بار دیگر شکست. این اقدام بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی و مدیریت نقدینگی بانک ها در هفته های اخیر بوده است.
۱ ۲